4_vedle_sebe

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatelem www.kuliczka.cz je SEWECOM ONLINE s. r. o., IČ: 26877848, DIČ: CZ26877848. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ostravě pod č. Jednacím C 28970

 
Provozovna: Českobratrská 13/1992, Ostrava, PSČ 73944.
 
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitelem. Není-li kupujícím spotřebitel, obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a následnými novelizacemi. 
 
 
ZÁKLADNÍ POJMY:
  • SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA – smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  • DODAVATEL (PRODÁVAJÍCI) - www.kuliczka.cz je SEWECOM ONLINE s. r. o. Provozovna: Českobratrská 13, Ostrava, PSČ 73944, IČ: 26877848, DIČ: CZ26877848. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ostravě pod č. Jednacím C 28970.
  • KUPUJÍCI – je zákazník internetového obchodu www.kuliczka.cz. Kupující, který jedná v rámci své obchodní činnosti není spotřebitel a vzájemné vztahy se řídí obchodním zákoníkem.
  • SPOTŘEBITEL – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 
KUPNÍ SMLOUVA:
 
Kupujícím je spotřebitel: Vystavení zboží na stránkách internetového obchodu provozovatelem je návrhem kupní smlouvy. Vznik kupní smlouvy je okamžik, kdy spotřebitel odešle objednávku. Kupující přijetí objednávky stvrdí informativním e-mailem. Vzniklou smlouvu lze měnit po vzájemné dohodě obou stran, nebo zrušit pouze na základě zákonných důvodů. 
 
Kupujícím není spotřebitel: Odeslaná objednávka kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena přijetím návrhu prodávajícím a zaslání souhlasu s tímto návrhem kupujícímu.
 
Před uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami, vč. reklamačního řádu. Uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.
 
Lhůta pro vyřízení reklamace se pozastavuje po dobu, kdy prodávající vyzve kupujícího k dodání veškerých podkladů pro potřebné vyřízení reklamace, do doby jejich obdržení. Prodávající je povinen si vyžádat případné podklady v co nejkratší možné lhůtě. Podklady se rozumí chybějící části zboží, nedodaný záruční list, popis závady apod.
 
Prodávající je umožněno zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k výrazné změně ceny, zboží se již nevyrábí. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, dojde k vrácení kupní ceny na účet nebo adresu kupujícího v co nejkratším termínu.
Dárky, které obdržel kupující zdarma, nelze považovat jako plnění z kupní smlouvy, a je na ně nahlíženo jako na dar, dle platné legislativy ČR.
 
 
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
 
PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY:
 
Nákup na www.kuliczka.cz je dle §53 uzavření smlouvy za použití prostředků na dálku. Za těchto okolností má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení viz. výše, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení. Při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat zboží zpět na adresu dodavatele tak, aby bylo doručeno nejpozději 14 den lhůty. Dále je zapotřebí kontaktovat dodavatele a sdělit mu, že odstupujete od kupní smlouvy, datum nákupu a číslo daňového dokladu a číslo účtu pro navrácení platby.
 
Právo spotřebitele vrátit bez udání důvodů zboží do 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy nelze využít v případě těchto smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylos jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii
 
 
OCHRANA OSOBÍCH ÚDAJŮ:
 
Osobní údaje jsou uchovávány pouze pro potřeby dodavatele a to v rozsahu, který je nutný pro zpracování objednávky v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromážděním svých osobních údajů. Tento souhlas lze písemně odvolat.Kupující je oprávněn k přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníků neposkytuje dalším osobám. Osobní údaje předávané dopravci jsou v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 
Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou archivovány provozovatelem, a to v elektronické formě, a jsou přístupné pouze pro potřeby provozovatele obchodu.
 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
 
Tyto obchodní podmínky platí od svého zveřejnění a jsou volně k dispozici zákazníkům internetového obchodu www.kuliczka.cz k seznámení, archivaci a reprodukci. Před uzavřením objednávky je kupující povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek, a svou svobodnou vůli se seznámením vyjádří odesláním objednávky. Objednávka je po odeslání spotřebitelem a následném potvrzení dodavatelem chápána jako uzavřená smlouva a je prodávajícím archivovaná za účelem jejího plnění a další evidence a je stále přístupná kupujícímu. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce, případně v dalších jazycích. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. V okamžiku uzavření kupní smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 
Ceny uvedené na internetovém obchodě www.kuliczka.cz jsou platné v den zveřejnění do odvolání. V případě, že zboží není skladem, nelze garantovat uvedenou cenu. Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Ostatní ujednání
Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Ič: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách české obchodní inspekce, případně pomocí pracoviště čOI v místě kupujícího. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz  


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající prohlašuje, že náklady na připojení ze strany prodávajícího odpovídají nákladům místně a časově obvyklým.


Tyto obchodní podmínky jsou vydány dne 6. února 2017
 

SEWECOM ONLINE s.r.o. Sídlo společnosti: Staroveská 274, Brušperk, PSČ 739 44, IČ: 26877848, DIČ: CZ26877848.
 
Adresa pro doručování: SEWECOM ONLINE s.r.o. Českobratrská 13, Ostrava, PSČ 702 00
 
Ing. Petra Wežranowská,
 
Pokračovat